Yazar arşivi Ahmet İPEK

E-Bege – E-Devlet

İş Ortaklarımız,

Yeni Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Tebliği Yayımlandı!

Devamını oku

E-Arşiv SSS

1. e-Arşiv Uygulaması Nedir?

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

2. e-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

3. e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

4. e-Arşiv Uygulamasına Başvuru Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

5. e-Arşiv İle e-Fatura Uygulaması Arasındaki Farklar
e-Arşiv e-Fatura
B2B, B2C B2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir. UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır. Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır. GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır. 01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
internet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur. Bir çok sektör zorunluluk kapsamındadır.
6. e-Arşiv Fatura Uygulamasının Kurumlara Sağladığı Avantajlar

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler.

Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

e-Arşiv uygulaması çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. e-Arşiv uygulaması ile firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilirler.

7. e-Arşivden En Çok Fayda Sağlayacak Sektörler
 • Hizmet Sağlayıcı Kurumlar
 • Perakende Sektörü
 • e – Ticaret Firmaları
8. e-Arşiv Fatura Belgesinin Alıcılara Teslimi
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; e-Fatura şeklinde gönderilir, e-Fatura şeklinde saklanır.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.
 • Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.
 • Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

E-Defter SSS

1.e-Defter Nedir?

Gelirler İdaresi’nin 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği’nde e-Defter: “Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

2. Hangi Defterler e-Defter Olarak Tutulabilir?

GİB tarafından belirlenen ve e-Defter olarak tutulabilecek defterler; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebirdir.

3. e-Defter Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

4. Anonim Ve Limited Şirketlerin e-Defter Tutabilmesinin Şartları Nelerdir?

e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

5. Gerçek Kişilerin e-Defter Tutabilmesinin Şartları Nelerdir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır..

 • e-Defter uygulamasının teknik kılavuzlarına göre her ayrı belge ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bununla ilgili bir tebliğ yer almıyor. 17.09.2014 tarihine kadar entegre işlemlerimizde kasa tek bir yevmiye fişinde, aynı tarihli faturalar tek bir yevmiye fişi şeklinde kayıt edilmiştir. Bu konuda ne yapabiliriz.

19 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan Defter Tutma Usulleri ile ilgili tebliğde yevmiye kaydına esas teşkil eden belgenin tarih ve numarası yazılması gerektiği yönünde bir hüküm yer almaktadır. Dolayısıyla belgesi olan bir işlem için e-defter uygulamasında belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekiyor.

 • Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği yönünde bir hüküm var mıdır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin 6. maddesinde “Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yazılmalıdır. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge “belge türü” olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekmektedir.

 • Her gün için düzenlediğimiz satış faturalarını tek bir muhasebe fişi ile kayıt ediyoruz. Bu yevmiye maddesinin içerisinde o güne ait düzenlenen tüm satış faturaların bilgileri mevcuttur. E-defter mevzuatına göre tüm satış faturalarını tek bir yevmiye kayıtı ile e-defterde gösterebilir miyiz?

e-Defter uygulamasında fatura kayıtlarınızı belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihi girerek kayıt etme zorunluluğu bulunmaktadır. Belge tarihi ve numarası gireceğiniz için birden fazla faturayı aynı yevmiye maddesine kaydetmeniz mümkün olmayacaktır.

6. Bordronun İçinde Birden Fazla Çek Olduğunda Ne Yapılması Gerekmektedir?

Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü “other” yazılarak belge açıklaması “Çek Bordrosu” yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz.

7. Çekler Bankaya Toplu Tahsile Gönderilirken Nelere Dikkat Etmemiz Gerekiyor?

Banka dekontuna uygun belge türü yazarak kayıt edebilirsiniz. e-Defter uygulaması yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde XML’i oluşturacaktır. Çek işletmeye alınırken ve tahsilat yapılırken de ayrı yevmiye maddesinde kayıt edilmesi gerekmektedir.

8. Yazar Kasa Fişlerinin Kaydında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız, gün sonu alınan “Z Raporunu” belge türü alanına “Z Raporu” yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartıyla belge türü “other” ve belge açıklaması alanına “İcmal Listesi” yazıldıktan sonra bu listenin tarih ve numarasını belirterek kayıt edilebilmektedir.

9. İrsaliye Hareketi İle Oluşan Muhasebe Belgeleri Nasıl Kaydedilir?

İrsaliyenin kayıt edileceği ile ilgili e-defter uygulamasında (teknik olarak) bir zorunluluk yoktur. İrsaliye bilgilerini kaydetmek istiyorsanız belge türü alanına “irsaliye” yazarak tarih ve numara belirterek kayıt edilebilmektedir.

10. Personel Masrafları Nasıl Kaydedilmelidir?

Masraf fişlerinin ayrıntılarını gösterir şekilde bir icmal listesinde toplayarak bu listeye bir tarih ve numara verip (firma kaşeli ve imzalı ya da elektronik imzalı halde saklanmak koşulu ile) belge türü uygun açıklama yazılarak kayıt yapılabilmektedir.

11. e-Defterde Defter-i Kebir’de Devir Bilgisi

e-Defter uygulamasında önceki aylara ait kağıt defterlerin devir bilgisinin yazıldığı bir alan bulunmamaktadır. e-Defter uygulamasında her defter parçası kendi içinde tutar bilgisi bulunmakta olup bir sonraki defter parçasına devir olarak aktarılamamaktadır.

12. Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması içinde kullanılabilmektedir.

13. e-İmza Ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir?

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile  firma için oluşturulmuştur.

14. e-Defter Saklama

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ’de defterler her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

15. e-Defter Beratı Nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.

16. Beratın Son Yükleme Tarihi

2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde;

“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

 1. b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.” hükmü bulunmaktadır.
17. Gelir İdaresi Tarafından Beratı Onaylanmış Defterde Değişiklik Nasıl Yapılabilir?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.

18. e-Defter Beratı Oluşturulurken Muhasebe Kayıtları GİB’e Aktarılacak mı?

e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

19. Hem Kağıt Ortamında Hem de Elektronik Olarak e-Defter Düzenlemek Mümkün mü?

Hem kağıt ortamında hem de elektronik olarak Defter üretmek ve bunların bir arada tutulması mümkün değildir.

20. e-Defterin Ve e-Defter Beratının Saklanması Ve İbrazı Ne Şekilde Olmalıdır?

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir.

21. e-Defter Kapanış Onayları Ne Zaman Yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade etmektedir.

Üretim Yönetimi

 • Detaylı reçete tanımları
 • Ürün ağacı
 • Üretim ve iş emirleri
 • Otomatik yarı mamul üretimi
 • Sarf ve fire takibi
 • Siparişe dayalı otomatik üretim
 • Maliyet hesabı ve maliyet analiz rapoları
 • Kalite kontrol
 • Üretim planlama
 • Üretim doluluk takibi
 • Planlama/Gerçekleşme kullanımı
 • Seri/Lotlu ürün izlenebilirlik
 • 5 Boyut Destekli Üretim
 • Kalite Kontrol desteği
Gelişmiş Reçete:

Gelişmiş Üretim Yönetimi modülü üzerinden tanımlanan reçeteler ile üretim işlemine giren, çıkan, fire verilen, yarı mamül olarak çıkan malzemelerin miktarları formüllerle belirlenebilir. Bu formüllerde malzemelerin en, boy gibi boyut bilgileri, sipariş entegrasyonu ile geliyor ise sipariş satırında malzeme için girilen 5 boyut değerleri ve dinamik alan değerlerikullanılabilir. Reçete kalemindeki hammaddelerin kullanım koşulları belirtilebilir. Hammaddelerin hangi operasyonlara hangi sıra ile gireceklerini belirten rota tanımları kullanılabilir.

Üretim ve İş Emirleri:

Her bir sipariş alınan malzeme için üretim emri ve bu üretim emrinde seçilen reçeteye bağlı olarak hangi iş istasyonunda hangi operasyonun hangi malzemelere uygulanacağını bildiren alt iş emirleri otomatik olarak tanımlanabilir.

Otomatik Yarı Mamül Üretimi:

Reçete tanımlarında yarı mamüllerin alt reçeteleri de tanımlanarak Ürün Ağacı otomatik olarak oluşturulur ve üretim esnasında alt reçetelere göre iş emirleri otomatik olarak oluşur.

Sipariş Entegrasyonu:

Ön muhasebe sistemi üzerinden aldığınız siparişler ile entegrasyon sağlanmıştır. Alınan siparişler üzerinden direkt üretim emirleri verilebilir ve sipariş listesinden ilgili üretimin durumu anlık takip edilebilir. Üretim esnasında operatörler üretim işleminin hangi müşteri siparişi için olduğunu takip edebilirler.

Maliyet Analizi:

Üretim Emri, İş Emri ve Üretim Reçetesi bazında maliyet analizi yapılabilir. Tanımlanan maliyet atamalarına göre mamül maliyetine istasyonların amortisman maliyetleri, elektrik harcamaları, gaz harcamaları, çalıştıkları süre için operatör maliyetleri gibi farklı maliyetler eklenerek maliyet analiz raporu alınabilir.

Operatör bazında işlem takibi:

İş istasyonlarında çalışan operatörlerin (personeller) yaptıkları işlem girişleri sonrası hem iş emirlerinin durumu, hem üretim emrinin durumu, hep ilgili sipariş üzerinden durum takip edilebilir. Bu işlemler sonrası barkod etiket basımı yapılabilir ve istenirse operatör performansları takip edilebilir.

Operasyonlar, Rotalar, İş İstasyonları, Kalite Kontrol:

İmalathanede veya fabrikada bulunan tezgahlar ve makineler için iş istasyonu tanımı, personeller için operatör tanımı, yapılan işlemler için operasyon tanımı, operasyonların sıralamasını belirtmek üzere rota tanımı, operasyonlar üzerinde yapılacak olan kalite kontrol kartları ve kalite kontrol fiş tanımları gelişmiş üretim modülü içinde tanımlanabilir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Mrp – Erp Proje Yönetimi

Üretim, fabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli işlemlerden geçirerek bir mamül üreten işletmelerin yaptıkları işlemdir. Farklı sektörlerde farklı üretim metodolojileri kullanılabilmekle ve birlikte standart oluşmuş bir üretim yapısı da bulunmaktadır. Üretim yönetimi ile zamandan ve maliyetlerinizinden tasarruf edebilirsiniz.

Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Eden Üretim Yönetimleri

Üretim yönetimi, satın alma ve satışla entegre olması gereken bir süreçtir. Müşteriden alınan bir siparişin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleşebilmesi için tedarikçilere hammadde siparişlerinin geçilmesi için satın alma ve satış ile entegreçalışılması gerekir. Üretim Emri girişi sonrası makinelere gidecek iş emirleri ve bu makinelerde çalışacak olan personelin planlanması da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİA, farklı sektörlerde (demircilik, hayvancılık, cam, plastik sanayi, kimya, gıda, tekstil) üretim yapan farklı firmalar tarafından verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Üretim reçetesi oluşturmadan sipariş emri vermeye kadar her süreçte ayrıntılı DİA kullanımları sağlanır.

Eğitim Hizmetlerimiz

İhtiyaçlarınıza özel eğitim programları sunmaktayız.

Profesyonellerinden, son kullanıcılara kadar tüm DİA yazılım ürünleri ile ilgili her türlü içerikte ve detaydaki ihtiyaçlara cevap verecek geniş eğitim programları sunmaktayız. Alanında uzman bir takım ile tüm katılımcılara operatör ya da sistem uzmanı düzeyinde eğitimler verilebilmektedir. Bu eğitimler Kurum ihtiyaçları çerçevesinde bireysel olarak da verilebilmektedir.

Kullanılan “DİA Yazılım” ürünlerinden daha fazla verim alınabilmesi ve kurum çalışanları için hedeflenen etkin kullanım becerisine ulaşılabilmesi için alınacak eğitimlerin içerik ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kurumsal eğitimlerimiz, “Dia Eğitim ve Destek Uzmanlık” sertifikalı ürün uzmanlarımız tarafından verilmekte olup temelde, kullanılan yazılım ürünlerinin genel kullanımının geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak sunduğumuz eğitim türlerini aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz;

Standart DİA ürün kullanım eğitimleri,

Sektörel veya konu odaklı uzmanlık eğitimleri,

Bireysel, ürün uzmanlık eğitimleri,

Projeye yönelik özel eğitimler,

Destek Hizmetlerimiz

İş uygulamalarındaki ihtiyaç duydukları tüm çözümlere cevap veren ekibimiz müşterilerimizin bilgi altyapılarında meydana gelebilecek sorunlara müdahale edebilmek amacıyla, telefon desteği, uzak bağlantı desteği veya yerinde servis hizmeti ile kesintisiz olarak olarak destek sunulmaktadır.
Destek Hizmet paketlerimiz ihtiyaçlara göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Sözleşmeli hizmetler kapsamındaki hizmet paketlerimiz

Telefon Destek Hizmetlerimiz:

Hizmet kapsamında müşterilerimiz kullandıkları uygulama ile ilgili basit sorunların çözümlerinde telefonla yardımcı olunur.

Periyodik Denetim & Kontrol Destek Hizmetlerimiz:

Periyodik müşteri ziyaretleri ile kullanılan uygulamalarda karşılaşılan ve müdahale edilmeyi bekleyen konular ile ilgili  yerinde müdahale süreçlerini kapsamaktadır.

ERP tercihlerindeki en önemli etkenlerden biri de yapılandırılabilir süreçleri, tercih ettikleri ERP uygulaması üzerinde uyarlama ve geliştirme özellikleri sayesinde sistemli işleyen bir süreç haline getirmektir. Bu kapsamda gerek ERP uygulamasından ve gerekse de çalışanlardan beklenilen verimin alınması tamamen sistem kurgusuna ve sorunsuz çalışmak izere yapılandırılmış süreçlere bağlıdır.

Kurumsal İş çözümlerinin yapısal veya sistemsel işleyişlerinin sorunsuz ilerlemesi alınan danışmanlık hizmetlerinin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Danışmanlık hizmetleri iş süreçlerinin yapılandırılması ve projedeki çalışma yol haritası için ana kaynak oluşturmaktadır. Süreçler ne kadar standart ve disiplinli olursa sistemde karşılaşılabilecek sorunlar o kadar az olacaktır. Bu aşamalarda sektörel bilgi ve kurumun yapısının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılacak detaylı analizler ile gerek iş gücü ve gerekse de insan kaynakları tarafındaki ihtiyaçların da net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Sektör bağımsız olarak geniş bir yelpazede başarılı projelere imza atmış olan deneyimli Ekibimiz, ERP süreçlerindeki Yazılım, Uygulama veya süreç yapılandırılması tarafındaki her türlü ihtiyaçlarınıza cevap verecek yapıda organize edilmiştir.

Çağrı yönlendirmesi ile Yerinde uygulamalı destek hizmeti:

Müşteri talebi ile müdahale ihtiyaçlarına belirlenen süre içinde müşteri yerinde uygulanan destek hizmetidir. Müşterimiz ile zaman / maliyet konularındaki sağladığımız ortak mutabakat ile süreç başlar.

Online Destek:

Müşterimiz ile varılan zaman / maliyet mutabakatından sonra uzak bağlantı yönetimi ile bağlanılarak sorunun tespiti ve gerekli müdahale yapılmaktadır.

Erp Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri

Erp Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Devamını oku

Yetkili İş Ortağı DİA

Erp Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri
Devamını oku

WhatsApp WhatsApp